El riu Molinar amb aigua

El riu Molinar és uns dels principals rius del terme municipal d'Alcoi, és més, la seua unió amb el riu Riquer en les estribacions més baixes del nucli àntic de la ciutat dona naixement al riu Serpis. Des de l'època moderna aquest riu ha estat usat per a l'instal·lació de molins fariners i de paper, d'on ve el seu topònim. Aquests molins, amb l'arribada de la Industrialització cap el segle XIX , van anar transformant-se fins les actuals edificacions que empleaven l'energia de l'aigua per a les seues activitats fàbrils. A la capçalera del barranc es troba el brollador del Molinar, un edifici modernista de 1913-1914 que amb les últimes plujes i nevades d'aquest passat invern ha fet rebrotar l'aqüífer.
Els Solers